Õppeaasta lasteaias kestab 1. septembrist 31. augustini (suvekuudel toimub õpitu kinnistamine).

Õppekasvatustöö planeeritakse nädalate lõikes. Õpetaja ei ole surutud tegevuste läbiviimisel raamidesse, kuid jälgib, et kõik planeeritu saaks läbi võetud. Õpetajat abistab õpetaja-abi.

Õppekasvatustegevuse läbiviimine toimub nädalaplaani alusel. Õppetöö analüüs kajastub rühmapäevikus. Planeerimine toimub  lapsekeskselt, ainevaldkondade kaupa ja viiakse läbi integreeritult.

 1. Mängime ja õpime õues. Sisukamad õuesõppetegevused ja pikem õues viibimise aeg.
 2. Oleme  ettevõtlikud ja teeme ise õppimise põnevaks.
 3. Õpetaja toetab lapse väärtuste kujunemist läbi mängu.

Õppekasvatustöö põhimõtted Viru-Nigula valla lasteaias Kelluke

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 • lapse loovuse toetamine
 • mängu kaudu õppimine
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine
 • lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamine
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine
 • kodu ja lasteasutuse koostöö
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine

Pedagoogid peavad oluliseks kujundada lastes järgmisi väärtusi

 • hoolivus
 • looduse, ümbritseva keskkonna ja kodumaa armastamine
 • sallivus
 • loovus
 • tervis
 • sõprus
 • turvalisus
 • koostöö

Õppe- ja kasvatusprotsessi ülesehitamise aluseks on algjärgnev õpikäsitlus

 • Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes, hoiakutes, oskustes jms, ning nendevahelistes seostes. Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu.
 • Õppekasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad
 • Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikud ning tehtut analüüsima.
 • Õppekasvatutegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust:
    * kavandada oma tegevust, teha valikuid
    * teostada uusi teadmisi varasemate kogemustega
    * kastuda omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes
    * arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle
    * hinnata oma tegevuse tulemuslikkust
    * tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega